PANALANGIN PARA SA BAGONG ARSOBISPO


PANALANGIN PARA SA BAGONG ARSOBISPO

Ama naming mapagkalinga,
ikaw ang laging nangangasiwa sa iyong Simbahan
bilang pangulo ng lahat ng nagaganap dito
at tagapamahalang nagmamahal sa lahat ng bumubuo nito.
Kalugdan mo ang iyong lingkod na si Luis Antonio
na niloob mong lumingap sa iyong kawan
ng may pagmamalasakit ng isang pastol na uliran.

Ipagkaloob mong ang iyong lingkod
ay maging matapat na tagapagturo ng dapat sampalatayanan
yayamang siya ang tagapangasiwang gumaganap sa tungkulin ni Kristo
bilang paring nangunguna sa pagsamba at lingkod na namamahala.
Ang kanyang pagsasalita at pagiging uliran
ay magpaunlad at magpabanal nawa sa sambayanan
at ang kanyang pagmamalasakit ay magdulot ng iyong pagpapala.

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.
Amen.

Ang panalanging ito ay pwede ring gamitin sa sino mang maging bagong arsobispo o obispo o maging sa bagong kura paroko, palitan lang ang pangalang nakalagay at ipalit ang pangalan ng bagong arsobispo, obispo o kura paroko.