Tuesday, July 30, 2013

Prayer to St. Martin 2


Most humble Saint Martin, whose burning charity embraces all, but especially those who are sick, afflicted or in need, we turn to you for help in our present difficulties, and we implore you to obtain for us from God, health of soul and body and in particular the favor we now ask.....................May we by imitating your charity and humility, find quiet and contentment all our days and cheerful submission to God's holy will, in all the trials and difficulties of life.


Pray for us Saint Martin, that we may be made worthy of the promises of Christ.


Let us pray: O God, who exalts the humble and who made Saint Martin your confessor, to enter into the heavenly kingdom, grant through his merits and intercession, that we may so follow the example of his humility on earth as to deserve to be axalted with him in heaven. Through Our Lord Jesus Christ. Amen.

Share

Prayer to St. Martin De Porres


Prayer

Martin de Porres,
faithful follower of Jesus Christ,
let us strive to imitate your examples of union with God through prayer
of universal love and offer sacrifice and joyful service of those in need,
especially those who greatly suffer physically or morally.
We rely on your kindness and sensitivity for the needy and we ask
dear brother, that you present to your friend Jesus Christ
our petition of help in our needs.
So be it.
Amen.
Share

Litany of St. Martin de Porres

Litany of St. Martin de Porres

Lord, have mercy. Christ have mercy on us. Lord, have mercy.
Christ, hear us. Christ, graciously hear us,
God the Father of Heaven, have mercy on us.
God the Son, Redeemer of the world, have mercy on us.
God, the Holy Ghost, have mercy on us.
Holy Trinity, One God, have mercy on us.

Holy Mary, Queen of the Most Holy Rosary, Pray for us.
St. Martin, ever in the presence of God, Pray for us.
St. Martin, faithful servant of Christ, Pray for us.
St. Martin, lover of the Holy Eucharist, Pray for us.
St. Martin, devoted to our Blessed Mother, Pray for us.
St. Martin, spiritual patron of Americans, Pray for us.
St. Martin, raised from the depths to a heavenly mansion, Pray for us.
St. Martin, honored son of Saint Dominic, Pray for us.
St. Martin, lover of the Most Holy Rosary, Pray for us.
St. Martin, apostle of mercy, Pray for us.
St. Martin, winged minister of charity, Pray for us.
St. Martin, miraculously conveyed to far-distant lands, Pray for us.
St. Martin, freed from the barriers of time and space, Pray for us.
St. Martin, seeking the conversion of sinners, Pray for us.
St. Martin, protector of the tempted and repentant, Pray for us.
St. Martin, helper of souls in doubt and darkness, Pray for us.
St. Martin, compassionate to the sorrowful and afflicted, Pray for us.
St. Martin, consoler of the discouraged and unfortunate, Pray for us.
St. Martin, peacemaker in all discords, Pray for us.
St. Martin, touched by all suffering, Pray for us.
St. Martin, comforter of the sick and dying, Pray for us.
St. Martin, angel to hospitals and prisons, Pray for us.
St. Martin, worker of miraculous cures, Pray for us.
St. Martin, guardian of the homeless child, Pray for us.
St. Martin, humbly hiding God-given powers, Pray for us.
St. Martin, devoted to holy poverty, Pray for us.
St. Martin, model of obedience, Pray for us.
St. Martin, lover of heroic penance, Pray for us.
St. Martin, strong in self-denial, Pray for us.
St. Martin, performing menial tasks with holy ardor, Pray for us.
St. Martin, gifted with prophecy, Pray for us.
St. Martin, symbol of interracial brotherhood, Pray for us.

Lamb of God, Who takest away the sins of the world, Spare us, O Lord.
Lamb of God, Who takest away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord.
Lamb of God, Who takest away the sins of the world, Have mercy on us.

V. Pray for us, Saint Martin,
R. That we may be made worthy of the promises of Christ.

Let Us Pray: O God, the exalter of the humble, Who didst make Saint Martin, Thy confessor, to enter the heavenly Kingdom, grant through his merits and intercession that we may so follow the example of his humility on earth as to deserve to be exalted with him in Heaven, through Christ Our Lord. Amen. 
Share

Juan 11:19-27

Marami sa mga Judio ang pumunta kina Marta at Maria upang makiramay sa kanila dahil sa pagyao ng kanilang kapatid. Kaya pagkarinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Si Maria naman ay nakaupo sa bahay. At sinabi ni Marta kay Jesus: “Panginoon, kung naririto ka, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit kahit na ngayon, alam kong anuman ang hilingin mo sa Diyos, ibibigay ito sa iyo ng Diyos.” Sinabi sa kanya ni Jesus: “Babangon ang kapatid mo.” Sumagot sa kanya si Marta: “Alam ko na babangon siya sa muling pagkabuhay sa huling araw.” Sinabi sa kanya ni Jesus: “Ako ang muling pagkabuhay (at ang buhay). Mabubuhay ang naniniwala sa akin kahit na siya ay mamatay. Hinding-hindi mamamatay ang bawat nabubuhay sa paniniwala sa akin. Pinaniniwalaan mob a ito?” Sinabi niya sa kanya: “Opo, Panginoon. Naniniwala nga ako na ikaw ang Kristo, ang Anak ng Diyos na dumarating sa mundo.”


Share

Monday, July 29, 2013

Prayer asking the Intercession of St. Martin de Porres

O God,
Who has given us
In Your humble Son,
Our Lord Jesus Christ,
The model of all virtue
And perfection,
Grant to us
The virtue of humility.

We think so little of You
Because we are
So full of ourselves.

We cannot love You more
Until humility shows us
Our own nothingness
And makes us rejoice
In our complete
Dependence upon You.

You have given to the world
a glorious apostle of humility:
St. Martin de Porres.

Guide us by his example
And strengthen
Us through his intercession
In our efforts
To conform our hearts
To the humble Heart
Of Your crucified Son.

May the glory of sainthood
Which you have
Deigned to bestow
Upon Brother Martin
Draw the world closer
And closer to You.

Renew, O Lord, in these days
When pride and forgetfulness
Of You are so widespread,
The wonders which You performed
Through Your humble servant
During his lifetime.

Through the same Christ Our Lord.

Amen.

Our Father, Hail Mary, Glory Be (3 times each.)

Novena to St. Martin de Porres

A short novena prayer in honor of St. Martin de Porres, Patron of the poor and the sick, Patron of St. Martin de Porres Parish, Adelina 1, San Pedro, Laguna, Philippines


Share

Saturday, July 27, 2013

Live feed of the World Youth Day 2013 Local Celebration

A Local celebration of World Youth Day is to be held in the Diocese of San Pablo. This is for the celebration on the spirit of World Youth Day envisioned by the Church through Pope John Paul the second to celebrate it here for those who can not afford to do it in Rio de Janero.

The celebration will starts today at three o'clock pm at the from of the city hall of Calamba, laguna going to the venue, Letran College of Calamba. This will end on the morning of Sunday after the live message of ther Pope and the celebration of the Eucharistic Celebration. This is brought to you by PYCSOCom
Here is the live feed

iframe src="http://www.ustream.tv/embed/15287417" width="608" height="368" scrolling="no" frameborder="0" style="border: 0px none transparent;">
Video streaming by Ustream However if you cannot see the video, you may click on this link World Youth Day Local Celebration, San Pablo Diocese

 src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js" type="text/javascript">


  Share

Friday, July 26, 2013

Mateo 13:16-17

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: “Mapapalad ang inyong mga mata na nakakakita at ang inyong mga tainga na nakakarinig. “Sinasabi ko nga sa inyo na maraming propeta at mabubuting tao ang may gustong Makita ang nakikita ninyo ngayon pero hindi nila nakita, at marinig ang inyong naririnig pero hindi nila narinig.Share

Thursday, July 25, 2013

Mateo 20:20-28Lumapit kay Jesus ang ina ni Jaime at Juan kasama ang dalawa niyang anak, at lumuhod sa harap niya para makiusap. Tinanong siya ni Jesus: “Ano ang ibig mo?” At sumagot siya: “Narito ang dalawa kong anak. Iutos mong maupo ang isa sa iyong kanan at ang isa naman sa iyong kaliwa sa iyong Kaharian.” Sinabi ni Jesus sa magkapatid: “Hindi n’yo nalalaman ang inyong hinihingi. Maiinom n’yo ba ang kalis na iinumin ko?” Sumagot sila: “Kaya namin.” Sumagot si Jesus: “Totoong iinom din kayo sa aking kalis ngunit wala sa akin ang pagpapaupo sa aking kanan o kaliwa. Para iyon sa mga hinirang ng Ama.” Nang marinig ito ng sampu, nagalilt sila sa magkapatid. Kaya tinawag sila ni Jesus at sinabi: “Alam n’yo na sinusupil ng mga naghahari ang kanilang mga bansa at inaapi ng mga nasa kapangyarihan. Hindi naman ganito sa inyo: ang may gustong maging sa dakila, siya ang maging lingkod ninyo; ang may gustong mauna sa inyo, siya ang maging alipin ninyo. Gayundin naman, dumating ang Anak ng Tao hindi para paglingkuran kundi para maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pagtubos sa marami.”
Share

Wednesday, July 24, 2013

Mateo 13:1-9

Umalis sa bahay si Jesus at naupo sa may dalampasigan. Ngunit maraming tao ang nagtipon sa paligid niya kaya sumakay siya at naupo sa bangka samantalang nakatayo naman sa pampang ang mga tao. At marami siyang ipinahayag sa kanila sa tulong ng mga talinhaga. At sinabi ni Jesus: “Lumabas na ang maghahasik para maghasik. Sa kanyang paghahasik, may ilang butong nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at kinain ang mga iyon. Nahulog naman ang ibang buto sa batuhan at mababaw ang lupa roon. Madaling tumubo ang mga buto dahil hindi malalim ang lupa. Ngunit pagsikat ng araw, nasunog ito sa init at sapagkat walang ugat, natuyo ito. Nahulog ang iba pang buto sa mga tinikan. At nang lumago ang mga tinik, sinikil ng mga ito ang halaman. Nahulog naman ang iba sa matabang lupa at namunga: nagbunga ng sandaan ang iba, animnapu naman ang sa iba, at tatlumpu ang iba pa. Makinig ang may tenga!”

Share

Tuesday, July 23, 2013

Silver Sacerdotal Anniversary of Rev. Fr. Sonny Pasawa


Today, Rev. Fr. Sonny Pasawa of the Diocese of San Pablo celebrates his twenty five years as a  priest. He thanked the Almighty and Loving God for giving him the years to serve Him and His people. He is now the Parish Priest of the Nuestra Senora de La Paz in the city of Binan, in the province of Laguna.Share